Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 24. 3. 2020

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8 - Libeň, Voctářova 2500/20a, PSČ 18000, IČO: 279 16 693, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 126337 (dále jen „CCS“), je obchodní společností, která mimo jiné nabízí svým zákazníkům možnost odběru zboží či služeb hrazených prostřednictvím karet CCS (dále jen „Karty CCS“) a která prodává prostřednictvím svého internetového obchodu na webové adrese https://eshop.ccs.cz (dále jen „Internetový obchod“) výrobky z oblasti autochemie, autokosmetiky a autopříslušenství (dále jen „Zboží“).
1.1. Zákazníkem je jakákoliv fyzická osoba-podnikatel či podnikající právnická osoba, které jsou smluvní stranou platné smlouvy o užívání Karet CCS uzavřené s CCS (dále jen „Zákazník“). Zákazník za tímto účelem obdržel přístupové údaje pro přístup do svého zákaznického účtu Internetového obchodu (dále jen „Zákaznický účet“). Zákaznický účet obsahuje základní údaje o Zákazníkovi a pro komunikaci s ním.
1.2. CCS a Zákazník (dále jen společně „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) spolu uzavřou kupní smlouvu, na základě které si Zákazník koupí od CCS za kupní cenu (dále jen „Kupní cena“) Zboží (dále jen „Kupní smlouva“) a jejíž nedílnou součást budou tvořit tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“)
1.3. Zákazník ke dni uzavření Kupní smlouvy prohlašuje, že Zboží je dle Kupní smlouvy nakupováno v rámci výkonu jeho podnikatelské činnosti, a že tedy Zákazník není v tomto ohledu spotřebitelem.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Nezbytným předpokladem pro uzavření Kupní smlouvy je objednávka Zboží učiněná Zákazníkem prostřednictvím Zákaznického účtu, která je návrhem na uzavření Kupní smlouvy adresovaným CCS (dále jen „Objednávka“). Objednávka obsahuje jednoznačnou identifikaci Zákazníka, e-mailovou adresu Zákazníka, popis objednávaného Zboží (druh a množství), kupní cenu za Zboží, adresu místa dodání a souhlas Zákazníka s těmito Obchodními podmínkami. 
2.2. Zboží uvede Zákazník do Objednávky dle katalogu produktů zveřejněného v Internetovém obchodě, jehož obsah, zejména nabízený sortiment a způsob dodání mohou být ze strany CCS jednostranně měněny.
2.3. Zákazník není oprávněn odeslanou Objednávku změnit bez předchozího písemného souhlasu CCS.
2.4. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena přijetím Objednávky ze strany CCS (dále jen „Akceptace“).  O učiněné Akceptaci je Zákazník dodatečně informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce nebo, není-li v Objednávce uvedena, pak na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu.
2.5. CCS není povinna učinit Akceptaci Objednávky Zákazníka. Dále je CCS oprávněna v případě Objednávky velkého množství Zboží ověřit její autenticitu u Zákazníka.
2.6. CCS se zavazuje dodat Zákazníkovi Zboží sjednané v Kupní smlouvě a Zákazník se zavazuje k převzetí v Kupní smlouvě sjednaného Zboží a k zaplacení Kupní ceny za toto Zboží.
2.7. CCS není vázána jakoukoliv svou nabídkou Zboží. Materiály CCS jako informace na Internetových stránkách, prospekty, katalogy, obrázky, výkresy a údaje o hmotnosti jsou chápány jako informativní, není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak.
2.8. CCS si vyhrazuje právo na změny složení a tvaru Zboží během dodací lhůty, pokud se Zboží, jakož i jeho vzhled zásadně nezmění.

3. KUPNÍ CENA

3.1. Zákazník se zavazuje uhradit za dodané Zboží Kupní cenu dle Kupní smlouvy.
3.2. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy Zboží za celkovou Kupní cenu 4 000 Kč bez DPH a výše, jsou náklady na přepravu tohoto Zboží k Zákazníkovi na území České republiky zahrnuty v Kupní ceně. V případě, že je předmětem Kupní smlouvy Zboží za celkovou Kupní cenu do 4 000  Kč bez DPH, je Zákazník povinen zaplatit CCS náklady na přepravu tohoto Zboží k Zákazníkovi na území České republiky ve výši 200 Kč plus DPH v zákonné výši.
3.3. Ke Kupní ceně a nákladům na přepravu bude přičtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

4.1. Kupní cena a náklady na přepravu jsou splatné ke dni splatnosti uvedenému v příslušném daňovém dokladu vystaveném CCS k danému Zboží dle Kupní smlouvy (případně k dalšímu zboží či službám).
4.2. CCS vystavuje daňové doklady ke koupi Zboží dle Kupní smlouvy spolu s dalšími službami a zbožím dle ostatních smluvních vztahů mezi Zákazníkem a CCS prostřednictvím Karet CCS v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, s čímž Zákazník souhlasí. Daňové doklady v elektronické podobě jsou ukládány na uživatelské konto Zákazníka zřízené na zákaznickém servisu umístěném na adrese www.ccs.cz. Uložením na toto uživatelské konto se považuje daňový doklad za doručený Zákazníkovi.
4.3. Zákazník je povinen bezprostředně po obdržení daňových dokladů zachycující Zboží dle Kupní smlouvy provést kontrolu a v případě jakýchkoliv nedostatků, nesouhlasu s fakturovanou částkou či povahou operací na daňových dokladech zaslat CCS reklamaci ve lhůtě 3 měsíců od obdržení příslušných daňových dokladů.
4.4. Reklamace musí být podána písemně, a to zasláním doporučenou poštou na adresu CCS nebo předána osobně v sídle CCS oproti potvrzení o převzetí. Zákazník je povinen veškeré reklamované skutečnosti věrohodným způsobem doložit, sdělit CCS veškeré požadované údaje vztahující se k jeho tvrzením a přiložit k reklamaci všechny dostupné podklady týkající se reklamované transakce. Jestliže Zákazník v uvedené lhůtě závady nereklamuje, má se za to, že se sdělenými údaji souhlasí. Zákazníkem uplatněná reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení Kupní ceny Zboží. CCS sdělí Zákazníkovi stanovisko k reklamaci ve lhůtě do 30 pracovních dnů od doručení reklamace společností CCS. O průběhu reklamačního řízení je Zákazník oprávněn se informovat telefonicky, písemně nebo osobně. V případě, že CCS po prověření uzná Zákazníkovu reklamaci, bude následující vyúčtování Zboží a služeb sníženo o reklamovanou částku.
4.5. Pokud bude Zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky CCS dle těchto Obchodních podmínek je Zákazník povinen hradit CCS navíc úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně až do úplného zaplacení.
4.6. CCS je oprávněna nedodat Zákazníkovi Zboží, i když již byla ohledně něj uzavřena Kupní smlouva, pokud je Zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky CCS, nebo takové prodlení hrozí. Tímto ustanovením není dotčeno právo CCS odstoupit od Kupní smlouvy.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. CCS se zavazuje dodat Zákazníkovi Zboží v termínu dodání uvedeném v Kupní smlouvě, nejpozději však do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Není-li žádný termín dodání v Kupní smlouvě uveden, pak nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. Sjednaný termín dodání se užije pouze za předpokladu, že  Zákazník má splněny všechny své závazky a povinnosti vůči CCS.
5.2. Zákazník je povinen převzít i částečnou dodávku Zboží jako dodávku řádnou.
5.3. Zákazník je povinen převzít Zboží i tehdy, když vykazuje nepodstatné vady.
5.4. Pokud Zákazník odepře převzít dodané Zboží v předem dojednaném termínu dodání, je povinen uhradit CCS náklady spojené s jeho přepravou a uskladněním takového Zboží až do dne jeho převzetí ze strany Zákazníka. Odepření převzetí dodaného Zboží nezbavuje Zákazníka povinnosti uhradit Kupní cenu za toto Zboží.
5.5. Zákazník je povinen potvrdit převzetí Zboží na dodacím listě ve sjednaném místě a době jeho dodání a dále zboží prohlédnout postupem uvedeným v článku 7 těchto Obchodních podmínek.

6. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

6.1. Vlastnické právo k objednanému Zboží přechází na Zákazníka až úplným zaplacením Kupní ceny (výhrada vlastnického práva).
6.2. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka dodáním Zboží nebo bezdůvodným odmítnutím převzetí dodaného Zboží.

7. REKLAMACE

7.1. CCS odpovídá za to, že dodané Zboží není postiženo vadami, které by podstatným způsobem snižovaly jeho cenu nebo způsobilost k účelu, ke kterému je obvykle určeno.
7.2. Zákazník je povinen Zboží dodané CCS bez zbytečného odkladu na místě dodání důkladně prohlédnout.
7.3. Jestliže Zákazník Zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době dodání Zboží, nemůže uplatnit nároky z vad Zboží, které mělo Zboží v době dodání.
7.4. Prohlídku musí Zákazník provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Tyto vady musí být reklamovány nejpozději na dodacím listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzít Zboží, které vykazuje vady, což je Zákazník povinen uvést s odůvodněním do dodacího listu. Skryté vady, které mělo Zboží v okamžiku dodání, musí Zákazník reklamovat nejpozději do tří (3) měsíců od dodání Zboží. Vady Zboží, na které se vztahuje záruka za jakost, musí být reklamovány v záruční době, a to nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jejich zjištění. Reklamace vad musí být učiněna vždy písemně. K opožděné reklamaci vad provedené ze strany Zákazníka se nepřihlíží.
7.5. Pokud na dodaném Zboží není uvedeno jinak, CCS poskytuje ve vztahu ke Zboží záruku za jakost se záruční dobou v délce dvaceti čtyř (24) měsíců běžící ode dne dodání Zboží Zákazníkovi.
7.6. CCS se zavazuje dle vlastní volby odstranit vady Zboží nebo dodat nové Zboží, pokud má k tomuto Zboží povinnost z vadného plnění. Pokud oprava nebo dodávka nového Zboží dopadne neúspěšně, má Zákazník právo požadovat výlučně přiměřenou slevu z Kupní ceny.
7.7. Povinnost CCS z vadného plnění, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, pokud byly vady způsobeny:
7.7.1. neodbornou úpravou či opravou nebo jakýmkoliv použitím a nakládáním se Zbožím, které je v rozporu s platnými technickými normami, odbornými poznatky a praxí v oboru,
7.7.2. vnějšími událostmi jako je např. teplotní, chemické či mechanické poškození, došlo-li k němu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Zákazníka,
7.7.3. nevhodným skladováním, manipulací apod. ze strany Zákazníka anebo jakékoli jiné osoby s výjimkou CCS.
7.8. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností CCS, které nastaly nezávisle na vůli CCS a nemohly být CCS a ani Zákazníkem odvráceny. Pokud nastanou okolnosti s povahou vyšší moci a znemožní tak plnění smluvních povinností CCS nebo jeho přepravce, má CCS nezadatelné právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky Zboží nebo Kupní smlouvy odstoupit, a to v obou případech bez povinnosti k náhradě škody Zákazníkovi. Povinnosti Zákazníka k řádnému plnění peněžitých závazků se nelze zprostit odkazem na vyšší moc.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Zákazník tímto CCS uděluje souhlas se shromážděním, zpracováním a uložením osobních údajů Zákazníka nezbytných pro uzavření a plnění dle Kupní smlouvy, popřípadě pro uzavření a plnění dalších smluv, které s Kupní smlouvou souvisí (dále jen „Osobní údaje“).
8.2. Zákazník souhlasí s tím, že CCS, případně třetí osoba zajišťující plnění dle Kupní smlouvy (například přepravce či hlavní dodavatel či výrobce Zboží), bude zpracovávat jeho Osobní údaje, shromážděné v době trvání Kupní smlouvy, popř. dalších smluv, které s Kupní smlouvou souvisí, pro účely plnění závazků z Kupní smlouvy vyplývajících a pro účely hodnocení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Zákazníka.
8.3. Zákazník souhlasí s tím, aby CCS za výše uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala jeho (i) identifikační osobní údaje (tj. zejména, nikoliv však pouze, název, obchodní firmu, jméno, příjmení, místo podnikání, sídlo, telefonní kontakt, e-mailovou adresu Zákazníka apod.), (ii) osobní údaje vypovídající o jeho finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Zákazníkovi v souvislosti s Kupní smlouvou, a o plnění těchto závazků ze strany Zákazníka, (iii) případně další Osobní údaje, které vypovídají o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a které Zákazník sdělil či sdělí CCS nebo které CCS získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Kupní smlouvy.
8.4. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním Osobních údajů podle tohoto článku 8 Obchodních podmínek na dobu trvání Kupní smlouvy a na dobu dalších pěti (5) let od splnění veškerých jeho finančních závazků vyplývajících z Kupní smlouvy.
8.5. CCS tímto informuje Zákazníka o následujících skutečnostech:
8.5.1. Zákazník není povinen poskytnout CCS jakékoliv údaje o své osobě, je oprávněn odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytuje-li jakékoliv Osobní údaje, činí tak zcela dobrovolně.
8.5.2. Zákazník má právo přístupu ke svým Osobním údajům, které CCS nebo třetí osoba zpracovává, a právo požádat o informaci o zpracování svých Osobních údajů za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace, přičemž obsahem informace je vždy sdělení o:
8.5.2.1. účelu zpracování Osobních údajů;
8.5.2.2. Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
8.5.2.3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony (jednání) nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů;
8.5.2.4. příjemci, případně kategoriích příjemců;
8.5.3. Zákazník má právo na opravu svých Osobních údajů, které CCS nebo třetí osoba, které byly v souladu se Smlouvou poskytnuty, zpracovávají;
8.5.4. pokud Zákazník zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho Osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, v platném znění, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.5.4.1. požádat CCS o vysvětlení;
8.5.4.2. požadovat, aby CCS odstranila takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů);
8.5.4.3. obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. ODSTOUPENÍ

9.1. Smluvní strany považují za podstatné porušení povinností Zákazníka zejména následující skutečnosti, které zakládají právo CCS odstoupit od Kupní smlouvy:
9.1.1. při prodlení Zákazníka se zaplacením Kupní ceny delším než deset (10) kalendářních dnů ode dne splatnosti; nebo
9.1.2. při prodlení Zákazníka s převzetím Zboží delším než tři (3) kalendářní dny; nebo
9.1.3. Zákazník nesplní některý ze svých finančních závazků dle těchto Obchodních podmínek, Kupní smlouvy nebo jiných smluvních vztahů mezi Smluvními stranami; nebo
9.1.4. Zákazník poruší svá prohlášení a/nebo potvrzení uvedená v Obchodních podmínkách nebo Kupní smlouvě nebo tato prohlášení a/nebo potvrzení se ukážou jako nepravdivá; nebo
9.1.5. se Zákazníkem bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení nebo jakékoliv jiné řízení ovlivňující jeho majetek s výjimkou zjevně šikanózních návrhů; nebo
9.1.6. Zákazník vstoupí do likvidace.
9.2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení Zákazníkovi.
9.3. Zanikne-li Kupní smlouva mezi Smluvními stranami odstoupením, je Zákazník povinen vrátit CCS Zboží, které mu bylo dodáno na základě Kupní smlouvy, od které bylo odstoupeno, nebo zaplatit CCS jeho Kupní cenu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto či uvedeno v těchto Obchodních podmínkách jinak, pak se za doručení zásilky (nikoli však dodání Zboží) dle těchto Obchodních podmínek považuje předání zásilky druhé Smluvní straně osobně nebo zaslání zásilky poštou na adresu sídla druhé strany uvedené v obchodním rejstříku a v případě doručování Zákazníkovi se za doručení těchto Obchodních podmínek považuje rovněž zaslání zásilky  e-mailem na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Kupní smlouvě nebo Zákaznickém účtu.
10.2. Zásilka se považuje za řádně doručenou:
10.2.1. je-li doručováno osobně, okamžikem potvrzení převzetí zásilky adresátem; pokud adresát odmítne převzít zásilku, pak okamžikem odmítnutí převzetí;
10.2.2. je-li zasíláno poštou, pak jejím převzetím adresátem nebo vhozením do schránky; pokud ji adresát nepřevezme do dvou (2) dnů od uložení na úřadovně pošty, pak třetím (3.) dnem od jejího uložení na úřadovně pošty; pokud však zásilka nebude uložena na úřadovně pošty a adresát si ji nepřevezme, pak dnem odeslání zásilky odesílatelem;
10.2.3. dnem řádného odeslání e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Kupní smlouvě nebo, není-li v Objednávce uvedena, pak na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Zákaznickém účtu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Zákazník je povinen zabezpečit své přístupové údaje do Zákaznického  účtu před odcizením či zneužitím ze strany třetí osoby. Zákazník je plně vázán Objednávkami učiněnými prostřednictvím jeho Zákaznického účtu, i když jsou učiněny třetími osobami.
11.2. Tyto Obchodní podmínky se řídí právem České republiky. Pokud je Zákazník osobou cizího práva, strany tímto vylučují působnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (vyhlášené pod č. 160/1991 Sb.).
11.3. Žádné z práv nebo povinností Zákazníka z Kupní smlouvy nesmí být postoupeno nebo převedeno bez předchozího písemného souhlasu CCS.
11.4. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu CCS jednostranně započít svou pohledávku vůči CCS na pohledávky CCS za Zákazníkem. 
11.5. Jakékoli změny, dodatky či ukončení Kupní smlouvy vyžadují písemnou formu, přičemž písemná forma se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje za dodrženou v případě jednání učiněného elektronickými nebo jinými technickými prostředky  
11.6. Promlčecí doba všech práv, které CCS vznikly vůči Zákazníkovi dle Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek se prodlužuje na dobu deseti (10) let ode dne, kdy promlčecí doba začala poprvé běžet.
11.7. Smluvní strany se zavazují přijmout všechna jim dostupná opatření k tomu, aby se předešlo vzniku škod a aby případně vzniklé škody byly co nejmenšího rozsahu.
11.8. Povinnost CCS k náhradě újmy Zákazníkovi dle Kupní smlouvy se vylučuje s výjimkou povinnosti k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech nebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
11.9. V případě, že je nebo se stane některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením Obchodních podmínek. To samé platí i pro případ smluvní mezery.